Newsletter 14/10/2019

*|MC:SUBJECT|*

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνεται ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μακέδος


  2019: Οι δράσεις μας μέχρι σήμερα

  Ειδικότερα, πρόσφατα ανακοινώθηκε η δεύτερη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 1/1/2018 έως 31/12/2018, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.
Το Ταμείο εντός του 2018 αύξησε κατά 15,8% την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και λήφθηκαν όλες οι πρόσθετες εξασφαλίσεις, που το Ταμείο έχει θέσει για τη χορήγησή τους, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου.


                                       

  Από την 1η Αυγούστου, ύστερα από ενέργειες της Διοίκησης του Ταμείου και με βάση τις καταστατικές του διατάξεις, το ΤΜΕΔΕ προσφέρει για πρώτη φορά εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του, με το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε και το οποίο εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας».

                                       

    Επιπλέον, ύστερα από επιτυχείς δικαστικές διεκδικήσεις, στις 5 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τη μεταβίβαση στο ΤΜΕΔΕ του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του τέως ΕΤΑΑ.

 

     Από τον Οκτώβριο του 2018 και για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΤΜΕΔΕ αποτελεί ισότιμο και ενεργό μέλος του European Association of Guarantee Institutions (AECM), γεγονός, που ισχυροποιεί σημαντικά τις προοπτικές για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα. Επίσης, συμμετείχε διά του Προέδρου, Κ. Μακέδου, στην πρόσφατη Επιχειρησιακή Συνάντηση του AECM στο Πόρτο με θέμα «Η επίδραση των εγγυητικών στις ΜμΕ και την οικονομία».
 
 

   Ύστερα από τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας. Με τη νέα του ιδιότητα συμμετείχε με ομιλία στο 2o Athens Investment Forum, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και των ΜμΕ στη χώρα.


                                       

   Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ έδωσε δυναμικά το «παρών» στην 84η ΔΕΘ σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πλήθος επαφών με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, της κεφαλαιαγοράς, του τεχνικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας.


                                       

  Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του, το ΤΜΕΔΕ πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με τις εφαρμογές e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα, e-Διακηρύξεις και e-Πρωτόκολλο και σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, το Ταμείο προσφέρει στον Τεχνικό Κόσμο και τους Έλληνες επιστήμονες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ισότιμα και με όρους διαφάνειας. 
  Με αξιοπιστία και εξωστρέφεια χτίζουμε το μέλλον

Στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να ενισχύει τον αναπτυξιακό του ρόλο για τον Τεχνικό Κόσμο και την πραγματική οικονομία. Για τους Έλληνες επιστήμονες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας. Συνεχίζει και αυξάνει την πιστοδοτική και εγγυοδοτική του λειτουργία, σημειώνοντας ανοδική πορεία και προσφέροντας ανταποδοτικές υπηρεσίες στους πιστούχους - μέλη του, ενώ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάκαμψη του Τεχνικού Κόσμου, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βιώσιμη και στιβαρή ανάπτυξη της χώρας μας. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε τον κύκλο εργασιών του Ταμείου με τη συνεχή επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Το παρόν αποτελεί ομαδικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προερχόμενο από το ΤΜΕΔΕ  Ν.Π.Ι.Δ..
Δεν συνιστά προωθητική ενέργεια και δεν συσχετίζεται με κερδοσκοπικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.
Η μέσω συνδέσμων αυτού μετάβαση στην ιστοσελίδα ή/και στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ διέπεται από την αναρτηθείσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ταμείου και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το παρόν δεν σχετίζεται ούτε πρέπει να συγχέεται με τη λήψη τυχόν προσωποποιημένης προσωπικής πληροφόρησης πιστούχων του ΤΜΕΔΕ ούτε συνδέεται με παρασχεθείσες υπηρεσίες προς πιστούχους του ή/και με συναφθείσες με αυτούς συμβάσεις, για την οποία πληροφόρηση δυνάμει των ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν  αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  ισχύουν οι οικείες συμβατικές ρυθμίσεις και διατάξεις.
Η πληροφορία στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα προορίζεται για τον παραλήπτη του μηνύματος. Στην περίπτωση που λάβετε το παρόν μήνυμα από λάθος, παρακαλούμε αγνοήστε το και διαγράψτε το.
Παρά τις προσπάθειες του ΤΜΕΔΕ, η πλήρης ασφάλεια αυτού του μηνύματος δεν μπορεί να διασφαλιστεί, καθώς τα δεδομένα, που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, είναι δυνατόν να αλλοιωθούν ή να υποκλαπούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο παραλήπτης πρέπει να ελέγχει το μήνυμα για τυχόν ηλεκτρονικές απειλές οποιουδήποτε είδους, καθώς ο αποστολέας δεν αποδέχεται και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί με την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, οποιαδήποτε δε ευθύνη σχετικά με τα ανωτέρω αποκλείεται κατά το μέγιστο δυνατό μέτρο που επιτρέπει ο νόμος.


Copyright © 2019 ΤΜΕΔΕ, All rights reserved.

Αν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από το ΤΜΕΔΕ επιλέξτε Κατάργηση Εγγραφής.