Newsletter 27/11/2023

*|MC:SUBJECT|*
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι
 
Πριν από λίγες ημέρες παρουσιάσαμε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, τα οποία επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία του Ταμείου, την αναπτυξιακή στρατηγική του, τη συνεχή διεύρυνση του κύκλου εργασιών του, αλλά και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, προς όφελος όλων των μελών του. Η αύξηση κατά 2,8 εκατ. ευρώ στα κέρδη EBITDA, η άνοδος 18,7% στα έσοδα από εγγυητικές επιστολές και η εντυπωσιακή αύξηση κατά 60,6% των νέων εγγυητικών καλής εκτέλεσης, επιβεβαιώνουν την ενίσχυση του ΤΜΕΔΕ.

Ανακοινώσαμε την επέκταση για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι το τέλος του 2024, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» ενώ το ποσό που μπορεί να λαμβάνει κάθε δικαιούχος ανέρχεται πλέον σε 400.000 ευρώ, από 200.000 ευρώ που ήταν αρχικά.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions», η οποία χορηγεί μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ με μηδενικά έξοδα, έχει τύχει ευρείας αποδοχής από μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, νέους επιστήμονες, start ups.

Προχωρήσαμε, τέλος, στη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστηρίου υγείας για όλα τα μέλη μας που παρέχει, με χαμηλό κόστος, ολοκληρωμένες νοσοκομειακές κι όχι μόνο καλύψεις.

Το ΤΜΕΔΕ δυναμώνει, προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα, δημιουργεί υπεραξίες για τα μέλη του, συμβάλλει ενεργά στον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει ο τεχνικός κόσμος στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

 
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μακέδος

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 ανέδειξαν το σημαντικό ρόλο του ΤΜΕΔΕ. Στόχος του Ταμείου είναι η ενίσχυση του πιστοδοτικού του ρόλου, η ενδυνάμωση των μικρών και μεσαίων εταιρειών του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και των νέων επιστημόνων και των start-up εταιρειών.

Μέσα από την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του, επιδιώκει στη δημιουργία υπεραξιών, συμβάλλοντας ενεργά στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που διαδραματίζει ο τεχνικός κόσμος στο νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε Περισσότερα

Ταμείο Εγγυοδοσίας HDB – ΤΜΕΔΕ 

Το ΤΜΕΔΕ ανακοίνωσε την διεύρυνση και αναβάθμιση του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν, μέσω τραπεζικού δανεισμού, έως 400.000 ευρώ, από 200.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται έως το τέλος του 2024.

Το Ταμείο διατηρεί τους ευνοϊκούς όρους και παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης.

Δείτε Περισσότερα

ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η χορήγηση μικροδανείων για την ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού. Η ΤΜΕΔΕ ΤΜΕΔΕ Microfinance Solution, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας χορηγεί ποσά έως 25.000 ευρώ, με μηδενικά έξοδα, προσφέροντας λύσεις για νέους επιστήμονες, επιχειρήσεις start-up και μικρές κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις.

Τους πρώτους 3 μήνες λειτουργίας, δόθηκαν περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ σε πάνω από 150 επαγγελματίες από τους κλάδους των κατασκευών και των μελετητών.

Δείτε Περισσότερα

Το ΤΜΕΔΕ εξελίσσεται μαζί
με τις ανάγκες των μελών του

Με ενδιαφέρει
Δείτε περισσότερα
Facebook
Twitter
YouTube
Website
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος και των συνημμένων σε αυτό αρχείων έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του παραλήπτη στον οποίο απευθύνονται. Εάν δεν είστε ο κατονομαζόμενος παραλήπτης και έχετε λάβει το παρόν e-mail εκ παραδρομής, παρακαλείσθε να μη διαβάσετε, εκτυπώσετε, προωθήσετε , αποθηκεύσετε, αντιγράψετε, αποκαλύψετε ή  χρησιμοποιήσετε το σύνολο ή μέρος αυτού, σε οποιαδήποτε μορφή ή να μην ενεργήσετε βασιζόμενος/η σε αυτό ή στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό αρχεία. Παρακαλώ όπως ειδοποιήσετε αμέσως τον αποστολέα με ηλεκτρονικό μήνυμα, εάν έχετε λάβει το παρόν από λάθος και εν συνεχεία όπως προβείτε στην οριστική διαγραφή αυτού από το σύστημά σας. Το Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος και των συνημμένων σε αυτό, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί από ιό που ενδεχομένως διαδοθεί από το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
DISCLAIMER
The content of this e-mail and the attachments hereto are confidential and are intended solely for use by the intended recipient. If you are not the named addressee and have received this e-mail in error please do not read, print, re-transmit, store, copy, disclose or otherwise use it or any part of it in any form whatsoever or do not act in reliance on it or any attachments. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and then immediately permanently delete this e-mail from your system. Engineers and Public Works Contractors Fund (EPWCF)/ TMEDE does not accept liability for any damages which may arise as a result of unauthorized use of the content of this message and any attachment hereto. TMEDE does not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for any damages caused by any virus transmitted by this e-mail.

 
Copyright © 2023 | ΤΜΕΔΕ, All rights reserved.

Θέλετε να τροποποιήσετε τον λογαριασμό σας;
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας ή να διαγραφείτε από την λίστα.