Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2022

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2022 έως 31.12.2022

INFOGRAPHIC Ετήσιας έκθεσης οικονομικών καταστάσεων 2022