ΤΑΜΕΙΟ ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ: Παράταση συμμετοχής έως 30 Ιουνίου 2022 στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ

Η τελευταία τροποποίηση (6η/18.11.2021) του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης, δίνει τη δυνατότητα για χρονική διεύρυνση της περιόδου επιλεξιμότητας του Ταμείου ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ έως 30-06-2022. Επιπλέον, το όριο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων αυξάνεται σε 2.300.000 € για τους κλάδους, στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ.