Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 05.11.2021 δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζα (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού €240.000.000 και την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).

Η Τράπεζα δημοσίευσε την 15.12.2021, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Συμπλήρωμα του από 18.11.2021 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (το «Συμπλήρωμα») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν, και του Ν. 4706/2020, και ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι οι επενδυτές οι οποίοι είχαν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, είχαν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, ήτοι από την 16.12.2021 έως την 20.12.2021. Σε ενάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, υπαναχώρησαν 24 επενδυτές που είχαν συμφωνήσει να καλύψουν συνολικά 1.263.409 Νέες Μετοχές.

Ποσοστό 89,77% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €215.441.058.80  που αντιστοιχεί σε 1.077.205.294 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 753.826.957  Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), 176.368.926 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) 123.122.473 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) και 23.886.938 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 122.794.706 Νέες Μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 20-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: (α) 1.932.868 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 386.573,60 διατέθηκαν σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17.12.2021, και (β) 120.861.838 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 24.172.367,60 διατέθηκαν στην εταιρία RINOA LΤD, στο πλαίσιο της από 09-12-2021 δεσμευτικής συμφωνίας βασικών όρων συναλλαγής (η «Συμφωνία») μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρίας «Ellington Solutions S.A.» και «ES GINI Investments Limited», όπως οι όροι αυτής γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα.

Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €240.000.000, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.

Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €244.845.889 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και διαπιστώθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του της 21.12.2021.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο  Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ