Ενημέρωση σε σχέση με τη διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, την τιμή της Μετοχής και τα Όρια Διακύμανσής της

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 19-11-2021 και 23-11-2021 ανακοινώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και της από 23-11-2021 διευκρινιστικής ανακοίνωσης του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

  1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί (05-11-2021) η Τράπεζα διενεργεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση συνολικά μέχρι €240.000.000 με την έκδοση μέχρι 1.200.000.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €0,20 εκάστη, με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 νέες μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά μετοχή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σήμερα πριν την αύξηση ανέρχεται σε € 4.845.889 και διαιρείται σε 24.229.445 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 εκάστη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της αύξησης και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί (18-11-2021), τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης ήταν η Παρασκευή 19-11-2021, ενώ η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22-11-2021.

  1. Η προσαρμογή της τιμής έλαβε χώρα από το Χ.Α. δυνάμει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, και ομοίως ορίστηκαν από το Χ.Α. τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής για τη συνεδρίαση κατά την ημερομηνία προσαρμογής (22/11/2021).

Υπό τα άνω δεδομένα: i) η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας την τελευταία ημέρα πριν την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, ήτοι την 19-11- 2021, ήταν € 3,95 και κατά συνέπεια η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ανερχόταν σε €95.706.307,75, ii) η θεωρητική αναπροσαρμοσμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε κατά συνεδρίαση του Χ.Α. κατά την ημερομηνία προσαρμογής (22/11/2021) προσδιορίστηκε από το Χ.Α. στα 0,2740€, ενώ iii) κατόπιν των συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά μέρα αυτή η τιμή κλεισίματος της μετοχής διαμορφώθηκε σε €1,78.

  1. Οι μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης αποτυπώνονται συστημικά στον αριθμό του θεωρητικού συνόλου των μετοχών της Τράπεζας και για το λόγο αυτό υπολογίζονται στη θεωρητική κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί (18-11-2021) οι μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατόπιν της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αναμένεται για τις 10-12-2021 και κατόπιν νεότερης έγκρισης του Χ.Α.
  1. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί επίσης από το Χ.Α. βάσει των άνω κανονιστικών διατάξεων. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί για την 25η Νοεμβρίου.

Η Τράπεζα εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή και παροτρύνει τους επενδυτές που επιθυμούν να συναλλαγούν επί των μετοχών της και των δικαιωμάτων προτίμησης στην διενεργούμενη αύξηση, να λάβουν υπόψη τους το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο και να αξιολογήσουν προσεκτικά τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί και ανακοινώνονται από την Τράπεζα και τις αρμόδιες Αρχές.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ