Στο ΤΜΕΔΕ το σύνολο των μετοχών της Attica Properties

Κ. Μακέδος: «Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, συνέργειες με την Attica Bank και στρατηγική ανάπτυξη του Ταμείου, προς όφελος των μελών του»

Στην ιδιοκτησία του ΤΜΕΔΕ μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών τής Attica Properties, ύστερα από έγκριση της πρόσφατης απόφασης του ΔΣ της Attica Bank, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, κατά τη συνεδρίασή του στις 27.05.2020, αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού τής Τράπεζας, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων», με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

Αναλυτικότερα, η μεταβίβαση έγινε έναντι προσφερόμενου τιμήματος συνολικού ύψους σήμερα  € 1,2 εκ (€ 535 χιλ. + τρέχοντα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα) και με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για τους μετόχους της.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος:

«Η απόφαση για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Attica Properties στο ΤΜΕΔΕ ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική ανάπτυξη του Ταμείου μας. Με τις πολλαπλές συνέργειες, που αναπτύσσονται άμεσα, προσφέρεται μία σημαντική δυνατότητα για ουσιαστική ενίσχυση των Πιστούχων – Μελών του ΤΜΕΔΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής οικονομίας της χώρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της απόφασης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συνεργειών για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, διεύρυνση της ύλης έργων, αλλά και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών και συναφών υπηρεσιών προς τα Μέλη του Ταμείου.

Με την απόκτηση της Attica Bank Properties, ο Τεχνικός Κόσμος διαθέτει πλέον ένα ακόμη εργαλείο, για να αναπτυχθεί δυναμικά και να επιτελέσει το δημιουργικό του ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στο ΤΜΕΔΕ με αξιοπιστία και εξωστρέφεια χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον, με στρατηγικές αποφάσεις και συνεργασίες, οι οποίες διαμορφώνουν θετικές συνθήκες, προκειμένου ο κλάδος να τεθεί σε οριστική τροχιά προόδου. Παράλληλα, ενδυναμώνουμε τη στρατηγική μας σχέση με την Attica Bank, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε και να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τη μεταξύ μας συνεργασία».

Σημειώνεται, ότι οι κυριότερες συνέργειες που αναπτύσσονται, στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, αφορούν στη χρήση του δικτύου και των προϊόντων της Τράπεζας για την ανάπτυξη των εργασιών των Πιστούχων – Μελών του Ταμείου.

Πρόσθετα, εμπεδώνεται μία συνεργασία της Attica Properties, υπό τη νέα μετοχική της σύνθεση, με την Τράπεζα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των επενδυτικών και ιδιόκτητων ακινήτων της, σε συνδυασμό και με άλλα ακίνητα του Ταμείου και τρίτων, που θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.