Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σας ενημερώνουμε για την αριθ. 20319/24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία:

α. Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατά το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 ως 30.4.2020

β. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών σε διαγωνισμούς του Υπουργείου που δημοσιεύθηκαν μέχρι και τις 20.3.2020,

γ. Αναστέλλεται αυτοδίκαια κάθε προθεσμία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο από 24.3.2020 ως 30.4.2020,

δ. Παρατείνονται αυτοδίκαια όλες οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου, έως 30.4.2020, και

ε. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24.3.2020 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά τις 30.4.2020.