Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ανακοινώθηκε η πρώτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση  της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Κατά τη χρήση 2017 εκδόθηκαν 50.154 εγγυητικές επιστολές που αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων, σχεδόν, ισόρροπα κατανεμημένες. Ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και λήφθηκαν όλες οι πρόσθετες εξασφαλίσεις που το Ταμείο έχει θέσει για την χορήγηση των εγγυητικών επιστολών, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου.

Με τις εφαρμογές e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα, e-Διακηρύξεις και e-Πρωτόκολλο, που σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών των οικονομικών προσφορών για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, δίνεται πλέον η δυνατότητα στον Τεχνικό Κόσμο και τους Έλληνες επιστήμονες, να αναπτυχθούν ισότιμα και με όρους διαφάνειας.

Τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η πρώτη οικονομική χρήση λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017, απεικονίζει τη θετική ολοκλήρωσή της, με την καταγραφή κερδών.

Επιβεβαιώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί έναν αναγκαίο, λειτουργικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο.

Το εξ’ απογραφής Κεφάλαιο για το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προέκυψε από τα υπόλοιπα έναρξης των κονδυλίων απαιτήσεων, υποχρεώσεων καθώς και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με την έναρξη λειτουργίας του:

1. Τα κονδύλια απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταφέρθηκαν από τη Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α., της οποίας το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι καθολικός διάδοχος.

2. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με την ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση υπ’ αριθμό οικ.61662/3406 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4413/30.12.2016).

Τα κονδύλια απαιτήσεων, υποχρεώσεων και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο, καθώς και τα εξ’ απογραφής κεφάλαια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται πως τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία, που προβλέπεται να μεταβιβαστούν στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη βιωσιμότητάς του, έχει αποφασιστεί να αποδοθούν σταδιακά στο Ταμείο. Εντός της πρώτης χρήσης λειτουργίας του έχουν μεταφερθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας € 70,3 εκ. Το 2018 εκδόθηκαν και νέες Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία, ωστόσο υπάρχουν επιπλέον σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, που εκτιμάται ότι θα μεταβιβαστούν με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων εντός του 2019.

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, στο πλαίσιο της διασφάλισης της χρηστής και αποτελεσματικής λειτουργίας του και αποσκοπώντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εφαρμόζει προς όφελος των μελών του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και 14001. Υιοθετεί σταδιακά σειρά μεθόδων ελέγχου, διαχείρισης και λειτουργίας με την εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και διαδικασιών, με την πλήρη συμμόρφωση στον κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων GDPR, τη δημιουργία Εφεδρικού Μηχανογραφικού Κέντρου, (Disaster Recovery Center), και τη διαρκή Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του σε θέματα διαχείρισης.

Το Ταμείο μάλιστα, εντός του 2018 και κατόπιν αξιολόγησης, εντάχθηκε ως πλήρες μέλος στον Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας A.E.C.M. (European Association of Guarantee Institutions).

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί σταθερά έναν αξιόπιστο αναπτυξιακό πυλώνα, προσφέροντας ουσιαστική αρωγή στους Έλληνες Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, τους Επιστήμονες, τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και στον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του, ενισχύοντας έμπρακτα τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Ισχυρό Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, σημαίνει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για όλους.