Ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης «e-εγγυητικές» με αυξημένη ασφάλεια

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών, που παρέχει στους πιστούχους του και με γνώμονα, πάντοτε, την άρτια εκπλήρωση των λειτουργιών του, προβαίνει στην αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας “e-εγγυητικές” με αυξημένη ασφάλεια. Επισημαίνεται ότι όλες οι ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές από τις Αναθέτουσες Αρχές και δεν ισχύει γι’ αυτές η εντός σφραγισμένου φακέλου υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή προς τις Αναθέτουσες Αρχές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3.5 β της με αριθμό 127/2017 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ, Β’ 4534/21.12.2017), που ορίζει ότι :

«ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω : α… β. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή».