Ενημέρωση για την έκδοση Εγγυητικών Eπιστολών για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014-2020)

Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και με αφορμή τα αιτήματα μελών που αφορούν ζητήματα χορήγησης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα κρατικών ενισχύσεων του ΕΦΕΠΑΕ, του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για τα έργα του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (ΕΣΠΑ 2014-2020)», «Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» κ.ο.κ., σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, η διαδικασία έκδοσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για τα παραπάνω συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν έχει μέχρι σήμερα καταρτιστεί για αυτού του τύπου τα έργα, όπως αντίστοιχα προβλέπεται για εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, που αφορούν τεχνικά έργα / εργολαβίες (μέγιστου ποσοστού 15%).

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη δρομολογήσει συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αποβλέπει στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού, μέσω του οποίου τα μέλη μας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες προκαταβολές για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αξιοποιώντας παράλληλα τις εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που δύναται να εκδίδει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό (Escrow Account), που λειτουργεί για αυτό το σκοπό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση του πλαισίου μέσα από το οποίο θα χορηγούνται οι εγγυητικές προκαταβολής από το Ταμείο μας, θα λάβετε αντίστοιχη ενημέρωση, προκειμένου για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εργάζεται ώστε να καταστεί ουσιαστικός αρωγός και υποστηρικτής των επιχειρηματικών δράσεων των μελών του, αλλά και φυσικά να διευρύνει τις συνέργειες με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ισχυροποιώντας και αναδεικνύοντας περαιτέρω το ρόλο του Ταμείου.

Ο Τμηματάρχης

Χρήστος Μπαζίγος