Εγχειρίδια Χρήσης Εφαρμογών

Εγχειρίδιο χρήσης για την διαδικασία εισόδου στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής e-Εγγυητικές

  • Υποβολή Αιτήματος

  • Έκδοση Εγγυητικών επιστολών συμμετοχής

  • Έκδοση Εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

  • Έκδοση Εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και δεκάτων

Επικοινωνία με e-Εγγυητικές:

210 3740551       210 3740405

210 3740158       210 3740535

210 3740550

Εγχειρίδιο χρήσης για την διαδικασία εισόδου στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής e-Πρωτόκολλο

  • Υποβολή Αιτήματος

  • Διαχείριση Αιτήματος

  • Διεκπεραίωση Αιτήματος

Επικοινωνία με e-Πρωτόκολλο:

210 3740153

Εγχειρίδιο χρήσης για την διαδικασία εισόδου στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής e-Εγκυρότητα

  • Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών

Επικοινωνία με e-Εγκυρότητα:

210 3740405

Εγχειρίδιο χρήσης για την διαδικασία εισόδου στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής e-Διακηρύξεις

Επικοινωνία με e-Διακηρύξεις:

210 3740557

Εγχειρίδιο χρήσης για την διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων της εφαρμογής e-Επικαιροποίηση

Επικοινωνία με e-Επικαιροποίηση:

210 3740417