Αρχείο Διαγωνισμών

Ημ. Δημοσίευσης 22/07/2022

 • ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS» – Γ’ ΜΕΡΟΣ
  • Διαβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.

Ημ. Δημοσίευσης 21/07/2022

 • ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS» – B’ ΜΕΡΟΣ
  • Διαβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.

Ημ. Δημοσίευσης 18/07/2022

 • ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS» – A’ ΜΕΡΟΣ
  • Διαβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.

Ημ. Δημοσίευσης 18/07/2022

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS»
  • Το ΤΜΕΔΕ, προκειμένου να διασφαλίσει την πληρότητα των προσφορών, καθώς και τη εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συµµετοχής στην εν λόγω διαδικασία, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς έως και την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων από τους υποψηφίους αναδόχους μετατίθεται έως την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00. Οι απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους τους υποψηφίους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ.
  • Διαβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.

Ημ. Δημοσίευσης 11/07/2022

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS
  • Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
  • Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Η παρούσα και τα συνημμένα αυτής αποτελούν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (RFP) του Ν.Π.Ι.Δ. «ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ», εφεξής καλούμενου «ΤΜΕΔΕ», με αντικείμενο την πιθανή ανάθεση δια συμβάσεως σε εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργάτη για τη σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS». Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στην ανάθεση για την ολιστική ψηφιακά υποστήριξη της διαδικασίας υποδοχής & αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων – δανείων, τη διαχείριση αυτών καθώς και τη διαχείριση των καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν, για την εταιρεία ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS, 100% θυγατρική εταιρεία του ΤΜΕΔΕ.