Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ , Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. (εφεξής και ως το «Ταμείο»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην τήρηση του απορρήτου και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πιστούχοι και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με το Ταμείο αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία τυχόν υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του Ταμείου και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:

 • Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία του Ταμείου
 • Ποιες είναι οι γενικές αρχές που ακολουθεί το Ταμείο κατά την τυχόν επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία
 • Για ποιους σκοπούς γίνεται η τυχόν επεξεργασία
 • Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας
 • Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (Διασυνοριακή Διαβίβαση)
 • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας
 • Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ταμείου κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Προστασία από απόπειρες ηλεκτρονικής υποκλοπής δεδομένων (phishing)
 • Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για λόγους ασφαλείας
 • Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 • Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ)

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, διεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 86-89 Ν. 4387/2016 και την ΥΑ Φ. 80000/οικ.58192/2153 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 4214/27-12-2016) και έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61. Κύρια δραστηριότητά του είναι η εγγυοδοσία και πιστοδοσία των ασφαλισμένων στους τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του τ. Ε.Τ.Α.Α..

ΙΙ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του, το Ταμείο μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

 • η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται με τη συναίνεση/ συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού,
 • τα στοιχεία/δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας,
 • τα στοιχεία/δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες,
 • τα στοιχεία/δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας,
 • τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη,
 • πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με το Ταμείο,
 • προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • για τη συμμόρφωση του Ταμείου ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει το Ταμείο, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

Το Ταμείο προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτό ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι συμβαλλόμενοι και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτό σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από το Ταμείο ή μέσω αυτού. Σημειώνεται ότι το Ταμείο επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, το Ταμείο ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

 • στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ),
 • δημογραφικά στοιχεία (π.χ. φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • οικονομικά στοιχεία (π.χ. πληροφορίες που αφορούν την μισθολογική και περιουσιακή σας κατάσταση, φορολογική κατοικία),
 • στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές (π.χ. κατά τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα μας) και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή).
 • σε ειδικές περιπτώσεις δεδομένα που σχετίζονται με στοιχεία υγείας και με συνθήκες διαβίωσης σας (π.χ. σε συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις για υπεύθυνη εγγυοδοσία-πιστοδοσία).

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα το Ταμείο για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας τα οποία συλλέγει το Ταμείο για εσάς, όπως:

  • στο πλαίσιο ελέγχου δέουσας επιμέλειας, ελέγχου κυρώσεων και καταπολέμησης της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

 • στο πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης της πιστοληπτικής σας ικανότητας, διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου και εν γένει εξυπηρέτησης της εκάστοτε συμβατικής ή συναλλακτικής σας σχέσης με το Ταμείο,
 • στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποβολής εποπτικών στοιχείων και πληροφοριών,
 • στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με το Ταμείο,
 • οικονομικά στοιχεία αποτίμησης της επενδυτικής και οικονομικής σας κατάστασης και συμπεριφοράς,
 • cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους,
 • στοιχεία που διαβιβάζονται από εποπτικές, δικαστικές, και λοιπές Δημόσιες και Ανεξάρτητες Αρχές και αφορούν ποινικές καταδίκες, αδικήματα, επιβολή μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, κατασχέσεων, δημεύσεων, δεσμεύσεων,
 • στοιχεία τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το Ταμείο τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Ιδίως σχετικά με την προστασία των ανηλίκων

Το Ταμείο αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Τυχόν δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από το Ταμείο μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση το Ταμείο δε συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, ούτε τα παρεχόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.

IV. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το Ταμείο είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη αυτής, ιδίως:

 • Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,
 • Για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο, σε συμβατικό στάδιο, είτε γενικά σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με το Ταμείο,
 • Για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος ή/και υπηρεσίας του Ταμείου,
 • Για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 • Για την συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας.

Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Ταμείου με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με:

 • την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 • την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις και της φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα,
 • την εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας, όπου κατά περίπτωση απαιτείται για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σας σχέσης,
 • την αξιολόγηση της συμβατότητας και κάθε άλλης αξιολόγησης ή κατηγοριοποίησης του συναλλασσόμενου, όπως κατά περίπτωση απαιτείται, για τη δημιουργία ή διάθεση μέσου ή υπηρεσίας του Ταμείου,
 • την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των εντολών που δίνουν συναλλασσόμενοι για κατάρτιση συναλλαγών με το Ταμείο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης ηχογράφησης των εντολών που δίδονται τηλεφωνικώς.
 • τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του Ταμείου, της προάσπισης των συμφερόντων του καθώς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας των συναλλαγών σας, ιδίως αναφορικά με τη συγκέντρωση ή/και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:

 • τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα στο πλαίσιο ανάπτυξης ή/και βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών του Ταμείου,
 • την επίλυση τυχόν αιτημάτων/ παραπόνων σας,
 • την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου,
 • την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης,

Δ) Στο πλαίσιο ενημέρωσής σας από το Ταμείο για νέες υπηρεσίες i) του Ταμείου καθώς και ii) τρίτων νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχει το Ταμείο, και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, εφόσον παράσχετε τη ρητή σας συγκατάθεση, για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Ιδίως σχετικά με τις λήψεις αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως όταν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης σας με το Ταμείο ή κατόπιν της συγκατάθεσης σας, η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση των αιτημάτων σας και την εν γένει συναλλακτικής σας σχέσης με το Ταμείο.

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία το Ταμείο υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με το Ταμείο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

 • Με κάθε μορφή συνεργαζόμενα με το Ταμείο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του, για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της σύμβασης (πχ Μέλη της Διοίκησής του, Υπάλληλοι, Σύμβουλοι ή Συνεργάτες),
 • τρίτα προς το Ταμείο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:
  • Εταιρείες τήρησης και καταστροφής αρχείων
  • Εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών,
  • Εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,
  • Εταιρείες ανάλυσης και έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων,
  • Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας,
  • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Θεματοφυλακής,
  • Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων οικονομικών συμβούλων και ελεγκτών του Ταμείου,
  • Πάροχοι αναφοράς δεδομένων,
  • Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών προϊόντων,
  • Εκτιμητές ακινήτων.
 • Εθνικοί ή Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί στο πλαίσιο σύμπραξης με το Ταμείο για χορήγηση δανείων/ πιστώσεων σε συναλλασσόμενους με το Ταμείο.
 • η «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε» («ΔΙΑΣ Α.Ε.») για την εξυπηρέτηση διατραπεζικών συναλλαγών, η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» για την προστασία της πίστης και των οικονομικών συναλλαγών, , η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικοί Οίκοι της Ελλάδας και του Εξωτερικού,
 • Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις,
 • Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), , Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών,
 • Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης του Ταμείου βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως ενδεικτικά: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, , Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Δικηγόροι,
 • Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές εταιρείες.

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Ταμείο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το Ταμείο αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες του Ταμείου, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.

VI. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ)

Το Ταμείο στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών του, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση /αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές Εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Το Ταμείο διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, καθώς ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.

VΙΙ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Το Ταμείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται το Ταμείο τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ταμείου ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

VIII. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, Το Ταμείο αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων του Ταμείου, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το Ταμείο διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό του και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.

ΙΧ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης Το Ταμείο οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από το Ταμείο επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το Ταμείο τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ταμείο τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από το Ταμείο τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το Ταμείο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ταμείο να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ταμείο να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει Το Ταμείο σε άλλο πάροχο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, το Ταμείο μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημα σας, αρμοδίως.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr /

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Χ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Α. Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Ταμείου. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει το Ταμείο, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει το Ταμείο για το σκοπό αυτό.

Το Ταμείο λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

Β. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Ταμείο για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές και Εγχειρίδια Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δυνάμει των οποίων:

 • επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί το Ταμείο,
 • ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα του Ταμείου και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,
 • εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του Ταμείου.

ΧΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PHISHING)

Το Ταμείο με σκοπό την προστασία σας ως πελάτη της από κακόβουλες ενέργειες τρίτων και συγκεκριμένα από απόπειρες ηλεκτρονικής υποκλοπής των στοιχείων σας, σας ενημερώνει μέσω του τύπου και σας παρέχει οδηγίες προτείνοντας τρόπους προφύλαξης και εφιστώντας την προσοχή σας στις μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούνται και στους κινδύνους που απορρέουν από το phishing.

ΧΙI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με σκοπό την πρόληψη κλοπής αγαθών, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, την προστασία του συναλλακτικού κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, τοποθετούνται από το Ταμείο κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στους χώρους των εγκαταστάσεών του, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, δηλ. τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων, ενημέρωση συναλλασσομένων, χρόνος τήρησης δεδομένων, κλπ.

Η συλλογή και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), καθώς και το σύστημα ασφαλείας εισόδου καταστημάτων του Ταμείου πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΧΙΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το Ταμείο δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με συναλλασσόμενους για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών που διενεργούν οι τελευταίοι με συγκεκριμένες αρμόδιες Μονάδες του στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξυπηρέτησης των σχετικών συναλλακτικών σχέσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται ειδική ενημέρωση τόσο στους συναλλασσόμενους όσο και στους συνεργάτες πριν από οποιαδήποτε καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

XIV. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου του Ταμείου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Ταμείο συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού του τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποβολή αιτήματος επισκέπτη /χρήστη για την εκ μέρους του Ταμείου ενημέρωση για υπηρεσίες, υποβολή σχολίων /υποδείξεων εκ μέρους των επισκεπτών /χρηστών). Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό ισότοπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη. Το Ταμείο είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών.

Ο δικτυακός ισότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ταμείο για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Cookies

Το Ταμείο μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης /χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης /χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου του Ταμείου.

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools /Internet Options /Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από το Ταμείο ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

Σημειώνεται τέλος, ότι το Ταμείο δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics, και μάλιστα του Display Advertising αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ), προκειμένου να προβαίνει σε προώθηση των προϊόντων και/ή/και υπηρεσιών της στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα του Ταμείου σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Το Ταμείο και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies (όπως το cookie της Google Analytics) ή cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie) από κοινού για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου δύνανται να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να είναι αποδέκτες σχετικών μηνυμάτων και να εξαιρούνται μελλοντικά από σχετικές ενέργειες.

XV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Ταμείο δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο του Ταμείου και θα είναι διαθέσιμη και στο κατάστημα του Ταμείου.