Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (ΣΔΠΠ) του ΤΜΕΔΕ αφορά στην «εγγυοδοσία και πιστοδοσία των φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στο ΤΜΕΔΕ σύμφωνα με το μητρώο μελών και πιστούχων του», καθώς και στη «διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Το ΣΔΠΠ έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και διατηρείται ώστε:

  • να αποτελέσει τη βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού,
  • να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015,
  • να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του,
  • να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των μελών και πιστούχων του,
  • να διασφαλίσει την εναρμόνισή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμμόρφωσης (Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο κλπ.) που διέπουν τον Οργανισμό,
  • να εξασφαλίσει την παροχή των απαιτούμενων πόρων και των κατάλληλων μέσων για την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης της ποιότητας και του περιβάλλοντος, στοχεύοντας τόσο στη βελτίωση των υπηρεσιών του, όσο και στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Μέσω των εγγράφων του ΣΔΠΠ έχουν ενσωματωθεί στην λειτουργία του Ταμείου οι σχετικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με την παραγωγή των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών του, καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ΣΔΠΠ εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στη λειτουργία του στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Διοίκηση του Ταμείου κρίνει απαραίτητη και δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή, έλεγχο και διατήρηση του ΣΔΠΠ, το οποίο θα ανασκοπείται περιοδικά, θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται, έτσι ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα για τη συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του, την ορθή  διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος από τις διεργασίες και δραστηριότητές του.

Ο απώτερος σκοπός της Διοίκησης του Ταμείου είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή/ και το περιβάλλον.

Η τήρηση του ΣΔΠΠ είναι υποχρεωτική από όλους τους εμπλεκόμενους στις διεργασίες και στις δραστηριότητες του Οργανισμού.


Για το ΤΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μακέδος

24 Αυγούστου 2018