Έγκριση Εισόδου

Το ΤΜΕΔΕ υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι θα επεξεργάζεται σύμφωνα με την σχετική «Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του ΤΜΕΔΕ που βρίσκεται στην αρχική ιστοσελίδα του, προσωπικά σας δεδομένα, που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από προγενέστερες συναλλαγές σας με το Ταμείο ή/και συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την παροχή υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με το ΤΜΕΔΕ, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με αυτό.

Με το παρόν δηλώνω ότι παρέχω τη συναίνεσή μου στο ΤΜΕΔΕ να συγκεντρώσει, διατηρήσει και να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συγκεντρώθηκαν ή θα συγκεντρωθούν ως δικαιολογητικά / πληροφορίες που προσκομίσθηκαν / χορηγήθηκαν / συγκεντρώθηκαν ή θα προσκομιστούν / χορηγηθούν / συγκεντρωθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης (-εων) ή/και προς χάριν της σύναψης αυτής (-των) ή/και εν γένει προς χάριν παροχής υπηρεσίας υπό του Ταμείου ή/και αίτησης για την παροχή της. Επίσης, συγκατατίθεμαι στην σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χρήση από το ΤΜΕΔΕ όλων των ως άνω δεδομένων για την διασφάλιση, ενάσκηση και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του.