Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και Λοιπές Ενημερώσεις

Α.         Σε συνέχεια της από 21.12.2021 ανακοίνωσης και της από 23.12.2021 σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν.3864/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, επί καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 244.845.889, διαιρούμενου σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,20 η κάθε μία, κατά την 23.12.2021 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 62,93%, το οποίο αντιστοιχεί σε 770.360.059 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.224.229.445. Το αντίστοιχο ποσοστό που κατείχε το Τ.Χ.Σ. πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 68,24% το οποίο αντιστοιχούσε σε 16.534.173 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 24.229.445, του μετοχικού κεφαλαίου ανερχομένου σε € 4.845.889.

Β.         Σε συνέχεια της από 29.12.2021 σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την ολοκλήρωση της άνω αύξησης και κατά την 23.12.2021, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 14,70%, το οποίο αντιστοιχεί σε 179.930.027 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.224.229.445, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 9,87%, το οποίο αντιστοιχεί σε 120.861.838 δικαιώματα ψήφου (κατοχής της εταιρείας Rinoa LTD) , ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 24,57%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου επί του άνω συνόλου. Το αντίστοιχο ποσοστό που ήλεγχε άμεσα το ΤΜΕΔΕ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 14,70%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 3.561.101 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 24.229.445, του μετοχικού κεφαλαίου ανερχομένου σε € 4.845.889. Με την ίδια γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι το ΤΜΕΔΕ και η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.), και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

Γ.         Σε συνέχεια της από 29.12.2021 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρείας Rinoa LTD περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την ολοκλήρωση της άνω αύξησης και κατά την 23.12.2021, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Rinoa LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε  9,87 %, το οποίο αντιστοιχεί σε 120.861.838 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.224.229.445, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 14,70%, το οποίο αντιστοιχεί σε 179.930.027 δικαιώματα ψήφου (κατοχής του ΤΜΕΔΕ), ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 24,57%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου επί του άνω συνόλου.

Πριν την ολοκλήρωση της αύξησης η εταιρεία Rinoa LTD δεν κατείχε δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών. Με την ίδια γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.) και το ΤΜΕΔΕ, και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ