Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετοχών: Ημερομηνία Αποκοπής & Περίοδος Άσκησης και Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 22.11.2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 25.11.2021 – 08.12.2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 25.11.2021 – 03.12.2021

 Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Με βάση την από 05.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό έως 240.000.000 Ευρώ, με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας (η «Αύξηση»), με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 244.845.889 και θα διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,20 η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ποσό Ευρώ 240.000.000.

Την 10.11.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2692838 το πρακτικό της από 05.11.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με τα οποία αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες. Εάν μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 22.11.2021 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 23.11.2021. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 25.11.2021, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 03.12.2021 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 08.12.2021.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 03.12.2021.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ή των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με την υποβολή αίτησης προς αυτούς.

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής θα πρέπει να έχει πιστωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (με μέριμνα του ασκούντος μετόχου ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα, άλλως η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων προτίμησης θα θεωρείται ως μη γεγενημένη.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκησή τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα αθροίζονται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως

Δυνατότητα Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, που μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών ή την έναρξη διαπραγμάτευσης τους, οποιοδήποτε συμβεί αργότερα, η Τράπεζα υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τουλάχιστον ίδιες ρυθμίσεις με εκείνες που εφαρμόσθηκαν όταν δημοσιεύθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο.

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα (η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).

Ενημερωτικό Δελτίο

Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση περιλαμβάνονται στο ενιαίο κείμενο του ενημερωτικού Δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο περιλαμβάνει (α) το περιληπτικό σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») στις 18 Νοεμβρίου 2021, (β) το έγγραφο αναφοράς, το  οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 4 Οκτωβρίου 2021 και συμπληρώθηκε δυνάμει συμπληρώματος το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ στις 18 Νοεμβρίου 2021  και (γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18 Νοεμβρίου 2021, και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επίσης, το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 210-3669000.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ