ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ENNEAMHNOY 2020 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK

 • Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 17,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο.
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 12,0% σε ετήσια βάση.
 • Αύξηση καταθέσεων 6,2% σε ετήσια βάση.
 • Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις 215 εκατ. ευρώ για εννεάμηνο 2020 έναντι 75 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου.
 • 5,3% επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου και 9,5% επί του ενήμερου δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω covid-19.
 • Αύξηση συνόλου ενεργητικού κατά περίπου 2,2% σε 3,60 δισ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2019.
 • Δείκτης NPE σε 37,4% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 37,1%.
 • Τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 454 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 12,6%.
 • Νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους περίπου €715 εκατ., €371 εκατ. αφορά σε ΜΕΑ λιανικής τραπεζικής και €344 εκατ. περίπου σε ΜΕΑ επιχειρηματικής τραπεζικής.

Δήλωση Διοίκησης

Η πανδημία εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την μεγέθυνση της οικονομίας. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας που εξαπλώθηκε με μεγαλύτερη ένταση στην Ευρώπη, οδήγησε την Ελληνική Κυβέρνηση στην απόφαση για ένα δεύτερο lockdown σε όλη την Επικράτεια. Ωστόσο, ευοίωνες είναι οι  προοπτικές που δημιουργήθηκαν από τις ανακοινώσεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη τον  Δεκέμβριο.

Σημαντική προτεραιότητα πλέον για όλους αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία. Η θετική αντίδραση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις υγειονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει την πιθανότητα σχετικά γρήγορης αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος. Η ολοκλήρωση ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου και η διαμόρφωση μηχανισμών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του εγκεκριμένου πλέον Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάταξη στην μετά COVID-19 εποχή.

Η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο  ανέρχονται περίπου σε 215 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 58%, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 κατά 6,2%.

Παράλληλα, η Τράπεζά μας εντός του 2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, προχώρησε στη στελέχωση καίριων θέσεων, ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο τη διοικητική και λειτουργική δομή της για να ανταποκριθεί στο νέο απαιτητικό περιβάλλον ενώ το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά περίπου 3,4% ετησίως.

Η Attica Bank ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση  των ομολόγων της τιτλοποίησης  Artemis με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο που ακολούθησε την τιτλοποίηση  και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που λαμβάνει η Τράπεζα καθώς και στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης.

Ακολουθώντας μία συντηρητική πολιτική, η Attica Bank αυξάνει τις προβλέψεις της για πιστωτικούς κινδύνους σύμφωνα και με το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας.

Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της, είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να κάνουμε οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου ο στρατηγικός σχεδιασμός της Τράπεζας να στεφθεί με επιτυχία όχι μόνο ολοκληρώνοντας την εξυγίανσή της αλλά, και επιτυγχάνοντας τη μετάβασή της σε μια σύγχρονη Τράπεζα, που πρωταγωνιστεί με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων με έμφαση στην δημιουργία και προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων αλλά και η εστίαση η εστίαση σε τομείς αιχμής του νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας περιγράφουν τη στόχευση της Τράπεζας τη νέα χρονιά, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων της και της ελληνικής οικονομίας.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

 • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.
 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την 31.12.2019. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 317 εκατ. ευρώ.
 • Ο Δείκτης Δανείων (μετά από προβλέψεις) προς Καταθέσεις ανήλθε σε 58,3% κατά την 30.09.2020 και εμφανίζεται οριακά μειωμένος έναντι της 31.12.2019 (59,3%).
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 31.12.2019.
 • Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €454 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 8,1% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2019.

Επίδοση Ομίλου

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά περίπου 17,6%, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης κατά 20%, σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.
 • Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν σε σχέση με την 30.09.2019 (κατά 12,7%) και διαμορφώθηκαν σε 9,09 εκατ. ευρώ.
 • Τα αποτελέσματα από πράξεις επί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα της αντίστοιχης περιόδου και διαμορφώνονται σε 10,7 εκατ. ευρώ.
 • Ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων στον Όμιλο ανήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο σε 765, έναντι 727 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι κατά την 30.09.2019, η Τράπεζα απασχολούσε 99 άτομα μέσω εταιρειών με τις οποίες είχε συνάψει σύμβαση έργου, έναντι μόλις 6 κατά την τρέχουσα περίοδο.

Παράλληλα, η Τράπεζα εντός του 2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, προχώρησε στη στελέχωση καίριων θέσεων, ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο τη διοικητική και λειτουργική δομή της. Δεδομένων των ανωτέρω, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 1,6% κατά την κλειόμενη περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου για τον Όμιλο.

 • Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων εμφανίζουν μείωση σε ποσοστό 12,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου.
 • Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 37,9 εκατ, ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 36,2 εκατ. ευρώ, προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και προβλέψεις 0,3 εκατ. ευρώ για απομείωση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων.
 • Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 33,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2019), λόγω της αναγνώρισης σημαντικού ύψους προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου στην τρέχουσα περίοδο.

 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Σεπτ-20 Σεπτ-19 Δ EUR Δ %
Καθαρά έσοδα από τόκους 38.265 32.543 5.722 17,6%
Καθαρά έσοδα προμηθειών 2.439 3.285 (846) (25,8%)
Σύνολο λειτουργικών εσόδων 55.218 53.359 1.859 3,5%
Σύνολο εξόδων (49.092) (50.820) (1.728) (3,4%)
Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 6.127 2.539 3.588 141,3%
Σύνολο προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις (39.154) (19.747) 19.407 98,3%
Κόστος Αποχώρησης Προσωπικού (1.172) 1.172
Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες 420 515 (95) (18,5%)
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (33.779) (16.694)    
Φόρος εισοδήματος (1.884) 17.558    
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους (35.664) 0.864    

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σεπτ-20 Δεκ-19 Δ EUR Δ %
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 1.862.307 1.828.379 33.928 1,9%
(προ προβλέψεων)        
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 1.545.493 1.547.494 (2.001) (0,1%)
(μετά από προβλέψεις)        
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία        
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) 553.772 590.046 (36.274) (6,1%)
         
 Πάγια και άυλα στοιχεία, επενδύσεις σε 162.688 159.700 2.988 1,9%
ακίνητα        
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 449.649 449.734 (85)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 892.027 780.761 111.266 14,3%
Σύνολο ενεργητικού 3.603.629 3.527.734 75.895 2,2%
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 331.300 262.456 68.844 26,2%
Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.653.072 2.608.157 44.915 1,7%
Λοιπές Υποχρεώσεις 165.264 163.040 2.226 1,4%
Σύνολο υποχρεώσεων 3.149.637 3.033.653 115.984 3,8%
Ίδια Κεφάλαια 453.992 494.081 (40.089) (8,1%)
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 3.603.629 3.527.734 75.895 2,2%

 

Σημείωση: Η Ενδιάμεση Ενοποιημένη Συνoπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Εννεαμήνου 2020, καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθούν την 17/12/2020 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr