Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την τρίτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ανακοινώθηκε η τρίτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις του και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η τρίτη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, απεικονίζει τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία με διεύρυνση του κύκλου εργασιών του, σε συνδυασμό με την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ αύξησε τα έσοδά του, συγκράτησε τα λειτουργικά του έξοδα στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον Ισολογισμό του τόσο με νέα κεφάλαια, όσο και έναντι μελλοντικών κινδύνων, σχηματίζοντας τις αναγκαίες προβλέψεις.

Επιβεβαιώνεται έτσι, για τρίτη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

Πιο αναλυτικά, το ΤΜΕΔΕ:

 1. Πραγματοποίησε αύξηση των εσόδων του κατά 12,2% έναντι της χρήσης του 2018.
 2. Τα προ φόρων κέρδη είναι αυξημένα κατά 27,4%, σε σχέση με την περσινή χρήση και σε συγκρίσιμη βάση.
 3. Τα μετά από φόρους κέρδη είναι αυξημένα κατά 12,3% σε συγκρίσιμη βάση, μη λαμβανομένου υπόψη του αντιλογισμού πρόβλεψης φόρων € 1,5 εκατ., που επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης 2018. Τα ανωτέρω πολύ θετικά αποτελέσματα οφείλονται στη διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ταμείου, αλλά και στα αποτελέσματα από τη διαχείριση της περιουσίας του.
 4. Αύξησε κατά 7,9% την έκδοση νέων Εγγυητικών Επιστολών, εκτός των Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση των νέων Εγγυητικών Eπιστολών καλής εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι της τάξεως του 6,4%. Οι Εγγυητικές Επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων.
 5. Συγκράτησε τα λειτουργικά του έξοδα, πάρα την ουσιαστική διεύρυνση των λειτουργικών του δραστηριοτήτων και τον σχηματισμό των αναγκαίων προβλέψεων για τη θωράκιση του Ισολογισμού του.
 6. Κατά την ημερομηνία αναφοράς, το σύνολο των προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που έχει διενεργήσει το ΤΜΕΔΕ για καταπτώσεις Εγγυητικών Επιστολών ανέρχεται σε € 23,5 εκατ., περιλαμβανομένων και των προβλέψεων του προτύπου IFRS 9. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 επιβαρύνθηκαν με πρόσθετες προβλέψεις ύψους € 1,2 εκατ.
 7. Το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε € 143,5 εκατ. έναντι € 108,4 εκατ. μετά τις μεταφορές περιουσίας € 35,1 εκατ. προς το Ταμείο εντός του 2019 από τον e-ΕΦΚΑ, αυξάνοντας το κεφάλαιό του κατά 32,4%. Επισημαίνεται, ότι με βάση τις ήδη εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, το κεφάλαιο του Ταμείου για τη χρήση 2020 διαμορφώνεται στο ποσό των € 181,5 εκατ., μετά τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων αξίας € 38,0 εκατ. από τον e-ΕΦΚΑ, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του ΤΜΕΔΕ. Οι μεταφορές αυτές συνεχίζονται εντός της χρήσης του 2020, εξασφαλίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου, μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων.
 8. Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε € 185,3 εκατ. έναντι € 100 εκατ., σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων κατά 85,4% ή κατά € 85,3 εκατ. αντικατοπτρίζει τόσο τις καταβολές περιουσιακών στοιχείων € 35,1 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ, όσο και μια ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων και υπεραξιών από εσωτερικές πηγές, ποσού € 50,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, εντός του 2020 και εν μέσω μίας πρωτοφανούς πανδημίας, το Ταμείο:

 • Μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020.
 • Διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των πιστούχων – μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας.
 • Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της Attica Properties ΑΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Έλαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS:
  •  ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και
  •  ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.
 • Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 για τη διεύρυνση των  ψηφιακών του υπηρεσιών.
 • Αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Attica Bank ΑΤΕ κατά 13,82%, φθάνοντας στο 46,32%, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση της ΤτΕ, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της ECB.
 • Πραγματοποίησε την πρώτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου εκδικάστηκε η διεκδίκηση του Ταμείου ύψους € 7,5 εκατ. για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.
 • Προγραμματίζει τον Δεκέμβριο κοινή εκδήλωση με τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), με θέμα το παρόν και το μέλλον της Εγγυοδοσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρηματοδότηση της νέας ύλης έργων.

Το ΤΜΕΔΕ σε συνθήκες πανδημίας και τραπεζικής ασφυξίας, τηρώντας όλες τις καταστατικές του διαδικασίες και λαμβάνοντας όλες τις πρόσθετες εξασφαλίσεις με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου, συνεχίζει να διευρύνει τον κύκλο των εργασιών του και να αποτελεί έναν στιβαρό αναπτυξιακό πυλώνα για τον Τεχνικό Κόσμο και την πραγματική οικονομία.