Αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο
4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση
οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου
των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν.
2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, από τα
Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα Βικέλα του
ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν
αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 382.087.633 κοινές, ονομαστικές,
μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό
82.84% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας,
συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Κατόπιν αιτημάτων εκείνων των μετόχων
που ζήτησαν τη σύγκληση της άνω Γ.Σ. βάσει του άρθρου 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίαση του της 02-09-2020 αποφάσισε να μην
εισαχθούν για συζήτηση το πρώτο και τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην
πρόσκληση, ενώ το δεύτερο θέμα να εισαχθεί με εισήγηση προς τους κ.κ. μετόχους για εκλογή νέου
11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξαρτήτων μη
εκτελεστικών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,9999% των μετοχών
που εκπροσωπήθηκαν:
Α. την εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι από 02-09-2020
έως 01-09-2023 και παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση
και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Βαρθολομαίο Αντώνιο,
 2. Δουκίδη Γεώργιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Κολιοπούλου Ελένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Κυριαζή Χαρίτωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Μακέδο Κωνσταντίνο,
 6. Μητρόπουλο Κωνσταντίνο,
 7. Πανταλάκη Θεόδωρο,
 8. Πελέκη Αλέξιο,
 9. Ταπραντζή Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο,
 11. Τσακιράκη Ιωάννη.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ενσωματώνεται και η κα Αικατερίνη Ονουφριάδου ως πρόσθετο μη
εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.
3723/2008, όπως ισχύει.
Β. Όρισε τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

 1. Δουκίδη Γεώργιο
 2. Κολιοπούλου Ελένη
 3. Κυριαζή Χαρίτωνα
 4. Ταπραντζή Ανδρέα

Γ. Εξέλεξε νέα τετραμελή Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου με θητεία αντίστοιχη του Διοικητικού
Συμβουλίου, και η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Τζανίνη Δημήτριο, ανεξάρτητο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ.
 2. Παπαγιαννόπουλο Σταύρο, ανεξάρτητο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ.
 3. Κολιοπούλου Ελένη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 4. Πελέκη Αλέξιο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο
σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.
ΘΕΜΑ 2: Λοιπά Θέματα
Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ