Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 1/1/2018 έως 31/12/2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ανακοινώθηκε η δεύτερη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 1/1/2018 έως 31/12/2018, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Το Ταμείο εντός του 2018 αύξησε κατά 15,8% την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι εγγυητικές επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων, ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και λήφθηκαν όλες οι πρόσθετες εξασφαλίσεις, που το Ταμείο έχει θέσει για τη χορήγησή τους, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου.

Τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η δεύτερη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 1/1/2018 έως 31/12/2018, απεικονίζει τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία με διεύρυνση του κύκλου εργασιών του και με επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Μάλιστα, από την 1η Αυγούστου, ύστερα από ενέργειες της Διοίκησης του Ταμείου και με βάση τις καταστατικές του διατάξεις, το ΤΜΕΔΕ προσφέρει για πρώτη φορά εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του, με το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε και το οποίο εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας».

Επιπλέον, μόλις πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στο ΤΜΕΔΕ του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του τέως ΕΤΑΑ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ισότιμο και ενεργό μέλος του European Association of Guarantee Institutions (AECM), γεγονός που ισχυροποιεί σημαντικά τις προοπτικές για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του με τις εφαρμογές e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα, e-Διακηρύξεις και e-Πρωτόκολλο και σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, το Ταμείο προσφέρει στον Τεχνικό Κόσμο και τους Έλληνες επιστήμονες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ισότιμα και με όρους διαφάνειας.

Το ΤΜΕΔΕ και το 2018 αύξησε τα έσοδά του, συγκράτησε τα έξοδά του στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον Ισολογισμό του τόσο με νέα κεφάλαια, όσο και έναντι μελλοντικών κινδύνων, σχηματίζοντας τις αναγκαίες προβλέψεις με βάση τις επιταγές του λογιστικού προτύπου IFRS 9.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αναγκαίο, αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

Πιο αναλυτικά:

  1. Πραγματοποίησε αύξηση των εσόδων του κατά 11,7% έναντι της πρώτης χρήσης του 2017.
  2. Συγκράτησε τα έξοδά του στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση. Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη χρήση, του 2017, το Ταμείο επιβαρύνθηκε με λειτουργικά έξοδα μόνο 8 μηνών, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η στελέχωσή του.
  3. Διεύρυνε σημαντικά την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής κατά 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των νέων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι της τάξεως του 18,9%.
  4. Στη παρούσα χρήση και σύμφωνα με τις επιταγές του IFRS 9, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική από 1/1/2018 και επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εγγυοδοσιών και πιστοδοτήσεων του Ταμείου, σχηματίστηκαν οι αναγκαίες προβλέψεις ύψους € 11,9 εκατ., επηρεάζοντας απευθείας τα αποθεματικά κεφάλαια του Ταμείου, τα οποία εξακολουθούν παρά την επιβάρυνση αυτή να παραμένουν θετικά, χωρίς να επηρεάζουν τα λοιπά στοιχεία της καθαρής Θέσης. Επισημαίνεται ότι η δημιουργία προβλέψεων για πιθανές μελλοντικές καταπτώσεις ενισχύει διαχρονικά την οικονομική θέση του Ταμείου διασφαλίζοντάς την έναντι μελλοντικών κινδύνων.
  5. Τα προ φόρων αποτελέσματα είναι αυξημένα σε σχέση με την περσινή χρήση και σε συγκρίσιμη βάση κατά 10%.
  6. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα αυξάνονται σε ποσοστό 64,4% μετά και τον αντιλογισμό μη αναγκαίων προβλέψεων.
  7. Τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου σε ενοποιημένη βάση στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε € 114,9 εκατ. έναντι € 83,9 εκατ. σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2017.
  8. Τέλος, το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε € 108,4 εκατ. έναντι € 70,2 εκατ. μετά τις μεταφορές περιουσίας € 38,2 εκατ. προς το Ταμείο εντός του 2018 από τον ΕΦΚΑ αυξάνοντας τα κεφάλαιά του κατά 54%. Οι μεταφορές αυτές ολοκληρώνονται εντός της χρήσης του 2019 εξασφαλίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του προς όφελος και για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων.