Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 22α Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολή, κατ΄ άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας της 2ας Ιουλίου 2019, στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου, του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 24 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 382.617.862 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.254.013 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 82,95 % επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την εκλογή του εκλιπόντος Γεώργιου Μιχελή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, της 26ης Μαρτίου 2019 για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 20-09-2019.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απάλλαξε ομόφωνα τους ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι από 22-7-2019 έως 22-07-2022, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
 2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος
 3. Θεόδωρος Πανταλάκης
 4. Ιωάννης Τσακιράκης
 5. Αντώνης Βαρθολομαίος
 6. Κωνσταντίνος Μακέδος
 7. Ελένη Κολιοπούλου
 8. Γεώργιος Ι. Δουκίδης
 9. Χαρίτων (Χάρης) Κυριαζής
 10. Ανδρέας Ταπραντζής
 11. Δημήτριος Τζαννίνης

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ενσωματώνεται και η κα Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν. 3723/2008, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

 1. Σταύρο Παπαγιαννόπουλο
 2. Δημήτριο Τζαννίνη,
 3. Χαρίτωνα (Χάρη) Κυριαζή
 4. Γεώργιο Ι. Δουκίδη
 5. Ελένη Κολιοπούλου
 6. Ανδρέα Ταπραντζή

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου με τριετή θητεία, ήτοι από 22-7-2019 έως 22-07-2022, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Δημήτριος Τζαννίνης, Πρόεδρος
 2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Μέλος
 3. Ελένη Κολιοπούλου, Μέλος

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις συμβάσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 όπως καταρτίσθηκε/θεσπίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, την 06-06-2019, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα δημοσιευθεί κατά νόμο.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 7: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και ομόφωνα καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 8: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2018, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2018, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 23/04/2019.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 9: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 σε ατομική και ενοποιημένη βάση (01.01.2018 – 31.12.2018), καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, όπως αυτές καταρτίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 23/04/2019. Επιπλέον ελλείψει διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2018 και σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) για τους κατόχους κοινών μετοχών.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 10: Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 την εταιρεία KPMG και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Αναστάσιο Κυριακούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 39291) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) ως αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 11: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 12: Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός) και 20 (αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) και προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 82,95%, ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός και ειδικότερα το πρώτο εδάφιο του άρθρου και τις υποπαραγράφους 2.8 και 2.18) και του άρθρου 20 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα την παρ. 2 για τις ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και την προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σύμφωνα με το νομοκανονιστικό πλαίσιο στις κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας και εγκρίσεις και να επιφέρει και όποιες άλλες τυχόν τροποποιήσεις και προσαρμογές ζητήσει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 13: Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2019-2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση για την περίοδο 2019-2020, ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης αστικής, επαγγελματικής ευθύνης μελών Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου και στελεχών, ζημιών ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς και γενικών ευθυνών σχετικών με την λειτουργική δραστηριότητα της Τράπεζας, συνολικού κόστους 793.498,38 ευρώ.

Στην άνω απόφαση συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

ΘΕΜΑ 14: Λοιπά Θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση, η οποία και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλος Δ.Σ. και Προέδρου αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του στις 17/07/2019, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ (μέχρι την 20-09-2019).

ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ