Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 24194/28-12-2018 Διακήρυξης «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των εγκαταστάσεων του κτηρίου, ιδιοκτησίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.»

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), έχοντας υπ’ όψιν:

Το άρθρο 5 (σελ. 5) της υπ’ αριθμ. 24194/28-12-2018 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού. Τα έως σήμερα υποβληθέντα από τους υποψήφιους αναδόχους αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Σε απάντηση των έως σήμερα υποβληθέντων ερωτημάτων, θέτουμε υπόψη σας τις ακόλουθες διευκρινιστικές απαντήσεις, οι οποίες συμπληρώνουν την υπ’ αριθμ. 24194/28-12-2018  Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Διευκρίνιση 1η:

Η απαίτηση της Άδειας λειτουργίας καλύπτεται, με την προσκόμιση της έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κωδικοποιημένο καταστατικό, με πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και πιστοποιητικό εγγραφής στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Διευκρίνιση 2η:

Στο άρθρο 7, παράγραφος 7.2 «Δικαιολογητικά συμμετοχής», περίπτωση Ι, σελ. 7, απαιτείται «Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της προσφοράς, θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή».
Η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται με την υποβολή κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Διευκρίνιση 3η:

Στο άρθρο 7, παράγραφος 7.2 «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,  περίπτωση ΙΙ, σελ. 8-9, απαιτείται «Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία, υποχρεούται να προσκομίσει εντός της ορισθείσας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προθεσμίας: (….), 3) επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών της, τουλάχιστον της τελευταίας χρήσης/έτους (..).»
Η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται από αποσπάσματα των ισολογισμών της εταιρίας  που υπογράφονται πρωτοτύπως από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας και από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου, ο οποίος συνέταξε και τον ισολογισμό άλλως από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

Διευκρίνιση 4η:

Στο άρθρο 7, παράγραφος 7.2. περίπτωση ΙΙΙ, σελ. 10, απαιτείται: «Ισολογισμούς των τελευταίων τριών ετών, από τους οποίους προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στο 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.».
Η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται με την υποβολή των ισολογισμών της εταιρείας της τριετίας 2015, 2016 και 2017.

Διευκρίνιση 5η:

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν τα εξής πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής ISO 18001:2007 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Διευκρίνιση 6η:

Σε περίπτωση που η εταιρεία αναδειχθεί ως ανάδοχος και προ της υπογραφής της σύμβασης, δεσμεύεται να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικής, ή/και αστικής ευθύνης έναντι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ύψους τουλάχιστον 100.000 €.
Συγκεκριμένα απαιτείται είτε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης έναντι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ύψους τουλάχιστον 100.000 € είτε σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρία με την οποία να δηλώνεται η ένταξη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο ήδη υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο θα καλύπτει την απαίτηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ασφαλιστικό κίνδυνο ύψους τουλάχιστον 100.000 €.

Διευκρίνιση 7η:

Στο άρθρο 7, παράγραφος 7.4 «Οικονομική Προσφορά»,  απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα «Ανάλυση οικονομικής προσφοράς ΙΙ» και συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο του πίνακα «Μηνιαίες Νόμιμες Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων». Ως  «Μηνιαίες Νόμιμες Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» θεωρούνται αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Διευκρίνιση 8η:

Σχετικά με το Παράρτημα Ι: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Ι) στην σελίδα 21 και το Παράρτημα ΙΙΙ: Ειδικοί Όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράγραφος Α. Υπηρεσίες – Τόπος Και Χρόνος Εκτέλεσης – Διάρκεια Υπηρεσιών – Περιγραφή Εργασιών, περίπτωση 1. Γενικοί Όροι σελίδα 24, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των πινάκων:
Στο Τμήμα Α (Υπόγειο, το Ισόγειο, τον Ημιώροφο, τον 1ο, 2ο και 3ο όροφο συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων, κύριων και βοηθητικών κλιμακοστασίων, βεραντών και ημιυπαίθριων χώρων – περιβάλλοντος χώρου υπογείου και ισογείου) – θα απασχολούνται 3 άτομα 4ωρης απασχόλησης και στο Τμήμα Β (4ο έως και τον 7ο όροφο συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων, κύριων και βοηθητικών κλιμακοστασίων και βεραντών) θα απασχολούνται,  1 άτομο 3ωρης απασχόλησης για τον 6ο  και 7ο  όροφο και 1 άτομο 4ωρης απασχόλησης για τον 4ο και 5ο όροφο.

Διευκρίνιση 9η:

Στο Παράρτημα Ι: Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς (ΙΙ)  στην σελίδα 22, απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα. Δίδεται η κάτωθι διευκρίνηση :
H ανάλυση οικονομικής προσφοράς, να συμπληρωθεί για το σύνολο των εργαζομένων.

Διευκρίνιση 10η:

Στο Παράρτημα ΙΙΙ: Ειδικοί Όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράγραφος Α. Υπηρεσίες – Τόπος Και Χρόνος Εκτέλεσης – Διάρκεια Υπηρεσιών – Περιγραφή Εργασιών, περίπτωση 6. Ειδικοί Όροι σελίδα, εδάφιο 15, σελ. 28 απαιτείται: «Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα ακόλουθα ειδικότερα ως προς το προσωπικό που θα διαθέσει, για να εκτελέσει τις υπηρεσίες καθαριότητας που αναλαμβάνει δυνάμει της παρούσας:…. •Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τις αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας επικυρωμένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόμιμες κάρτες εργασίας, • Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θα καταθέσει στο Ταμείο αντίγραφο του θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον πρόγραμμα….». Δίδεται η κάτωθι διευκρίνηση :
Η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται υποβάλλοντας πίνακες προσωπικού και συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στον Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής αυτών

Διευκρίνιση 11η:

Στο Παράρτημα ΙΙΙ: Ειδικοί Όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράγραφος Α. Υπηρεσίες – Τόπος Και Χρόνος Εκτέλεσης – Διάρκεια Υπηρεσιών – Περιγραφή Εργασιών, περίπτωση 6. Ειδικοί Όροι σελίδα, εδάφιο 15, σελ. 28 απαιτείται: «Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα ακόλουθα ειδικότερα ως προς το προσωπικό που θα διαθέσει, για να εκτελέσει τις υπηρεσίες καθαριότητας που αναλαμβάνει δυνάμει της παρούσας:…. • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) επόπτη αρμόδιο για την επίβλεψη της σύμβασης και επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν». Δίδεται η κάτωθι διευκρίνηση :

Το επιπλέον άτομο – επόπτης θεωρείται ως εκ των υποχρεώσεων του αναδόχου και οφείλει να περνά σε τακτά χρονικά διαστήματα, να επιβλέπει το έργο και να είναι στην διάθεση των αρμοδίων της υπηρεσίας για ό,τι απαιτηθεί. Συνεπώς δεν λογίζεται ως απασχολούμενος στην εκτέλεση του έργου. Ο επόπτης θα ορισθεί υπεύθυνος για την επίβλεψη της σύμβασης.