3η διαδοχική απόφαση μεταβίβασης περιουσίας στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την από 17/05/2018 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/7/27872/2259 απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ.οικ. 61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»» μεταβιβάζει :

α) Πλέον του ήδη δοθέντος ποσοστού 10% εκ του συνόλου των μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, ήτοι 118.467.654 τεμάχια, που περιήλθε στον Ε.Φ.Κ.Α. από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

και

β) Έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000 €) από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΦΚΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) ως μέρος της περιουσίας που αναλογεί στο Ταμείο. 

Η απόφαση αυτή αφορά μέρος της περιουσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που είχε περάσει στον ΕΦΚΑ κατά τη συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών φορέων, και αναλογεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα και με την εγκεκριμένη οικονομική έκθεση της εταιρίας Grant Thornton που εκπονήθηκε κατά τη φάση ίδρυσης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..