Παράταση Διαγωνισμού Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών

Το ΤΜΕΔΕ ενημερώνει ότι παρατείνεται έως τις 25/9/2017 ο χρόνος υποβολής προσφορών και η ημερομηνία και ώρα του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σε Ευρώ, που αφορά στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης “ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ“, για ένα έτος, του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.000€. (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 10/2017).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2017, στις 9:30 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Π.Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα, 1ος όροφος. Ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού είναι το κτίριο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, οδός Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 στην Αθήνα, ΤΚ 10561, 6οςόροφος, αίθουσα Δ.Ε και ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού η 25η Σεπτεμβρίου 2017 στις 10.30 π.μ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης και του Διαγωνισμού παραμένουν σε ισχύ αμετάβλητοι.