Παραλαβή Κάρτας Κατασκηνωτή

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00 από Παρασκευή 09/06/2017 μέχρι και Πέμπτη 15/06/2017, αποκλειστικά για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

  • Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και παιδιού.
  • 1 φωτογραφία.
  • Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο – αιτούντα.
  • Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστικής απόφασης επιμέλειας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
  • Σε περίπτωση παραλαβής της κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα.

Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.

Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

Προσοχή

Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ, επέστρεψε λάθος στα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΟ» ή «ΟΝΟΜΑ» (π.χ. την ένδειξη «ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ», «ΑΡΡΕΝ» ή «ΘΗΛΥ»), καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).

Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.