Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων με Ιδιώτες που Διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΟΓΑ, ΤΠΔΕ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ για την θερινή περίοδο 2017, δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 22/5/17 και ώρα 15:00 μ.μ.