Πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης και συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΔΚΔ) του ΤΜΕΔΕ αφορά στην «εγγυοδοσία και πιστοδοσία των φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στο ΤΜΕΔΕ σύμφωνα με το μητρώο μελών και πιστούχων του», καθώς και στη «διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Το ΣΔΚΔ έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και διατηρείται στο βαθμό που η Ανώτατη Διοίκηση του Ταμείου δεσμεύεται για:

  • την απαγόρευση κάθε μορφής ή υποψία δωροδοκίας,
  • τη συμμόρφωσή του με τις νομοθετικές και λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμμόρφωσης που το διέπουν (περιλαμβανομένης της ικανοποίησης των απαιτήσεων των προτύπων ISO 37001:2016 και ISO 37301:2021),
  • την επίτευξη των στόχων του κανονιστική συμμόρφωση και συμμόρφωση κατά της δωροδοκίας,
  • την ενθάρρυνση του προσωπικού, ώστε να εγείρουν προβληματισμούς καλή τη πίστη και να αναφέρουν κάθε περίπτωση υποψίας, απόπειρας ή εκδήλωσης δωροδοκίας, ή μη συμμόρφωσης χωρίς το φόβο αντιποίνων, στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στο αρμόδιο προσωπικό του Ταμείου,
  • την υποστήριξη της λειτουργίας και ανεξαρτησίας της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στη διεργασία ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης του Ταμείου και συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας,
  • τις συνέπειες και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική,
  • την παροχή των απαιτούμενων πόρων και των κατάλληλων μέσων για την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του προσωπικού σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΚΔ.

Μέσω των εγγράφων του ΣΔΚΔ έχουν ενσωματωθεί στην λειτουργία του Ταμείου οι σχετικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους τόσο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και κατά της δωροδοκίας, καθώς και τη συμμετοχή τους στο ΣΔΚΔ. Το ΣΔΚΔ εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στη λειτουργία του στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξωτερικών παρόχων και επαγγελματικών συνεργατών του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Ανώτατη Διοίκηση του Ταμείου δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή, έλεγχο και διατήρηση του ΣΔΚΔ, το οποίο θα ανασκοπείται περιοδικά, θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται, έτσι ώστε να διασφαλίζει συνεχώς την κανονιστική συμμόρφωσή του τόσο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και κατά της δωροδοκίας.

Ο απώτερος σκοπός της Ανώτατης Διοίκησης του Ταμείου είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών και δραστηριοτήτων του με πλήρη κανονιστική συμμόρφωση και με μηδενική ανοχή σε εύλογες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και αποκλίσεων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η τήρηση του ΣΔΚΔ είναι υποχρεωτική από όλους τους εμπλεκόμενους στις διεργασίες και στις δραστηριότητες του Οργανισμού.

 

Για το ΤΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μακέδος
1 Απριλίου 2022