Δικαιολογητικά εγγραφής

Επικαιροποίηση Νομιμοποιητικών Εγγράφων Φυσικού ή / και Νομικού Προσώπου

To Tαμείο μας, το ΤΜΕΔΕ, προχωρά τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πιστούχους του με αντικειμενικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το ΤΜΕΔΕ, ως ισότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) από τον Οκτώβριο του 2018, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους Έλληνες επιστήμονες και τον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του.

Η Διοίκηση, με γνώμονα την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών του Ταμείου, σας ενημερώνει ότι από την έκδοση του παρόντος και μέχρι 15/04/2022, παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων του φυσικού ή και νομικού προσώπου, στο μητρώο του Ταμείου μας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εγγυοδοτική και πιστοληπτική σας ικανότητα.

Άλλωστε, βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελεί η απόδειξη της ιδιότητας του μηχανικού (ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο, Ν4611/2019) ως καθολικού εκπροσώπου της εταιρείας και ταυτόχρονα μετόχου σε ποσοστό, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο του Φορέα μας.

Πατήστε εδώ, για να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

  • Δημήτρης Δημητρίου, τηλ: 216 0041666
  • Ιωάννα Αρβανίτη, τηλ: 216 0041668

Δικαιολογητικά Εγγραφής και Τροποποίησης στοιχείων στο ΤΜΕΔΕ

Περισσότερα

Δικαιολογητικά εγγραφής των κατηγοριών που υπάγονται στο άρθρο 38 του Ν.4611/2019

Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ αρ. 20 του Ν. 4387.2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων

Περισσότερα