ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ αρ. 20 του Ν. 4387.2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων

Δικαιολογητικά για Εγγραφή

Εμπιστευτικό Δελτίο Μετόχου

Δήλωση Συγκατάθεσης

Υπεύθυνες Δηλώσεις