Δικαιολογητικά εγγραφής των κατηγοριών που υπάγονται στο άρθρο 38 του Ν.4611/2019

Δικαιολογητικά για Εγγραφή

Λήψη

Εμπιστευτικό Δελτίο Μετόχου

Λήψη

Δήλωση Συγκατάθεσης

Λήψη

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη