Δικαιολογητικά εγγραφής των κατηγοριών που υπάγονται στο άρθρο 38 του Ν.4611/2019

Δικαιολογητικά για Εγγραφή

Εμπιστευτικό Δελτίο Μετόχου

Δήλωση Συγκατάθεσης

Υπεύθυνες Δηλώσεις