Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα –Σύνθεση Επιτροπών Δ.Σ.

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε σημερινή συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

 1. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό μέλος, Eκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Μαρία -Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 13. Κωνσταντίνος- Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι από 06-07-2023 έως 05-07-2026, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι έχει διακριβωθεί σύμφωνα με το από 15-06-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών που ανακοινώθηκε στο Δ.Σ στη συνεδρίαση του της 15-06-2023, ότι τα άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και για τα ανεξάρτητα μέλη ότι πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  ορίσθηκε και η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

 1. i) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
 2. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος
 3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, (Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 4. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 5. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 6. Μαρία -Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 7. ii) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών
 8. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος
 9. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 10. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 11. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, (Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος
 12. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι η νέα (μεικτή) ανεξάρτητη 5μελής Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06-07-2023, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο – μη μέλος του Δ.Σ., δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., και δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., κατόπιν διακρίβωσης για τα ανεξάρτητα μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και μετά την από 06-07-2023 συνεδρίασή της με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, Πρόεδρος
 2. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, Μέλος
 3. Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ , ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, Μέλος
 4. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μέλος
 5. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

Ειδικά το μέλος της Επιτροπής κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ