Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

H «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα»), ανακοινώνει ότι την 9η Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την κεφαλαιακή της ενίσχυση ύψους €490 εκατ. προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες του λειτουργικού και επιχειρηματικού της μετασχηματισμού.

Στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας είναι α) να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας βάσει του Επιχειρηματικού της Σχεδίου, β) η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ, και γ) η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 – 2025.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για ποσό έως €473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να του παρασχεθεί εξουσία για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας και τη διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ.  σε συνδυασμό με τη μετοχική αναδιάρθρωση που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με νέα χρηματιστηριακή ανακοίνωση για την πρόοδο των σταδίων της εν λόγω διαδικασίας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ