Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 22/10/2021

Σε συνέχεια της από 19.10.2021 ανακοίνωσης και της από 20.10.2021 ληφθείσας απόφασης, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία  σύμφωνα με το Ν.3556/2007 περί σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών ανακοινώνει ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) διαμορφώνεται πλέον σε 14,7% από 46,3%, κατόπιν της εισαγωγής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκδόθηκαν κατά τη μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ