Συμμετοχή της Attica Bank στο πρόγραμμα Εγγυήσεων EaSI

Στήριξη των πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων

Η Attica Bank υπηρετώντας το στρατηγικό της προσανατολισμό να αποτελεί την τράπεζα επιλογής των Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών και αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο EaSI (απασχόληση και κοινωνική καινοτομία), με στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράσχει εγγυήσεις προς την Attica Bank, δίνοντάς της τη  δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις μέχρι του ποσού των €50.000 σε πολύ μικρές, αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που σε διαφορετική περίπτωση και ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία, δεν θα είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση.
Οι συγκεκριμένες μικροπιστώσεις θα καλύπτουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης αλλά και χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων. Παράλληλα, στους ωφελούμενους-δικαιούχους του χρηματοδοτικού εργαλείου EaSI θα προσφέρεται και εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring) με σκοπό τη βέλτιστη στήριξή τους.

Οι αιτήσεις του Προγράμματος EaSΙ θα υποβάλλονται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Attica Bank, όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποστηρίζονται  για τη διευκόλυνσή τους από αρμόδια στελέχη.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία