Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2020, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη και Ηλία Μπέτση, εκ των οποίων τους δύο πρώτους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σε συνέχεια της παραίτησης των μελών κ.κ Γεωργίου Δουκίδη, Ελένης Κολιοπούλου, Χαρίτωνα Κυριαζή και Ανδρέα Ταπραντζή, και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
6. Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Ηλίας Μπέτσης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Σωτήριος Καρκαλάκος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
9. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
10. Αικατερίνη Ονουφριάδου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008).

Η εκλογή των νέων μελών θα τεθεί υπ’ όψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Για την εκπροσώπηση της Τράπεζας και την κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών Δ.Σ. ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθμ. 1334/10-11-2020 Πρακτικό Δ.Σ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει καθοριστεί με την από 02-09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, ήτοι τριετής. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017 και αφού διακρίβωσε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου τους α) κ.Μιχαήλ Ανδρεάδη, ανεξάρτητο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ, του οποίου ο ορισμός θα τεθεί υπ’ όψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της άνω διάταξης, και β) του κ. ΧρήστουΣτέργιου Γκλαβάνη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία συμπίπτει με τη θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου), σε συνέχεια της παραίτησης των κ.κ. Δημητρίου Τζαννίνη, ανεξάρτητου προσώπου μη μέλους του Δ.Σ, και Ελένης Κολιοπούλου, ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ., από την άνω Επιτροπή.