4η διαδοχική απόφαση μεταβίβασης περιουσίας στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μεταβίβασης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εφαρμοστέες ιδρυτικές και καταστατικές του διατάξεις και στην εγκεκριμένη οικονομική μελέτη της εταιρείας Grant Thornton, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 7023/491/27-8-2019 απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ με αρ. 3399/5-9-2019 τεύχος Β΄), με την οποία συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες Υ.Α. και μεταβιβάζεται στο ΤΜΕΔΕ κινητή και ακίνητη περιουσία που είχε περιέλθει στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  (ΤΣΜΕΔΕ) του τέως ΕΤΑΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών, θα ακολουθήσουν οι σύμφωνες με το νόμο σχετικές ενημερώσεις από όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς.