Θετική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) για την Ειδική Συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στην Attica Bank ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπό στοιχεία “ECB-SSM-2019-GR-1 / QLF-2018-0064” απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο εγκρίθηκε η απόκτηση από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), ειδικής συμμετοχής, ποσοστού άνω του 30%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank ATE.

Σημειώνεται ότι, στις 30ης Ιουλίου 2018, ανακοινώθηκε η μεταβίβαση 95.606.341 κοινών μετοχών της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2018, βάσει της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Οικ. 33379/2703/15-06-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄2280/15-06-2018), με το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ να διαμορφώνεται στο 32,50% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.