Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), έχοντας υπ’ όψιν:

  • Το άρθρο 5 (σελ. 5) της υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού.
  • Τα έως σήμερα υποβληθέντα από τους υποψήφιους αναδόχους αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Σε απάντηση των έως σήμερα υποβληθέντων ερωτημάτων, θέτουμε υπόψη σας τις ακόλουθες διευκρινιστικές απαντήσεις, οι οποίες συμπληρώνουν την υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Διευκρίνιση 1η:

Ο συνολικός αριθμός των προς ασφάλιση μελών του Ταμείου ανέρχεται περίπου στις 20.000.

Η αναλογία ανδρών – γυναικών ανέρχεται σε ποσοστό 82% και 18% αντίστοιχα.

Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών είναι 53 για τους άντρες και 47 για τις γυναίκες.

Διευκρίνιση 2η:

Στους ασφαλιζόμενους δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτώμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά κ.λπ.) και συνταξιούχοι.

Διευκρίνιση 3η:

Δεν δύναται να διατεθούν ειδικότερα στοιχεία, όπως ο κύκλος εργασιών, οι αμοιβές, το εύρος των εργασιών ανά ελεύθερο επαγγελματία, ο αριθμός μελών ανά ειδικότητα, αριθμός μελών ανά νομική μορφή (φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις κ.ά.) κ.λπ.

Διευκρίνιση 4η:

Δεν δύναται να διατεθούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μελών του Ταμείου που διατηρούν ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης.

Διευκρίνιση 5η:

Δεν δύναται να διατεθούν στατιστικά στοιχεία ζημιών της τελευταίας πενταετίας, διότι η σχετική κάλυψη ζητείται για πρώτη φορά.

Διευκρίνιση 6η:

Η συμμετοχή των μελών του Ταμείου στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής & υγείας θα είναι υποχρεωτική (και όχι εθελοντική), μέσω του ΤΜΕΔΕ, το οποίο και θα καλύψει πλήρως το αντίστοιχο κόστος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διευκρίνιση 7η:

Σχετικά με το αναφερόμενο υπό κεφάλαιο «Β. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ» (σελ. 20) Νοσοκομειακό Επίδομα, αυτό θα καταβάλλεται, τόσο σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ασθένειας, όσο και σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ατυχήματος.

Διευκρίνιση 8η:

Σχετικά με την αναφερόμενη στη σελ. 20 της Διακήρυξης «παγκόσμια κάλυψη», σε αυτήν περιλαμβάνεται και το προσωπικό ατύχημα.

Διευκρίνιση 9η:

Σχετικά με το αναφερόμενο στο άρθρο 4 (σελ. 5) της Διακήρυξης δικαίωμα ανανέωσης του προγράμματος, αυτό είναι μονομερές από πλευράς του ΤΜΕΔΕ.

Διευκρίνιση 10η:

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή δικηγόρο.

Διευκρίνιση 11η:

Σε περίπτωση που εμπλέκονται περισσότεροι κλάδοι μίας εταιρείας και κατ’ επέκταση θα υποβληθούν δύο ξεχωριστές προσφορές, αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, νομιμοποιητικών κ.λπ. εγγράφων μία μόνο φορά και για τους δύο κλάδους.

Διευκρίνιση 12η:

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην έγκαιρη προσκόμιση του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της Διακήρυξης (λόγω τυχόν αδυναμίας έγκαιρης σύγκλησης του Δ.Σ. κ.λπ.), γίνεται κατ’ εξαίρεση δεκτό αυτό να προσκομισθεί το αργότερο  έως και την Τρίτη, 19-6-2018 αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου.

Διευκρινίζεται ότι οι όροι/παροχές του προγράμματος, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξη, αποτελούν το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο της προσφοράς που δύναται να υποβάλει κάθε υποψήφιος ανάδοχος, επομένως, είναι επιτρεπτή η προσφορά τυχόν επιπλέον παροχών από οποιαδήποτε εταιρεία το επιθυμεί. 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Χαράλαμπος Βαλαούρας

Συνοδευτικά Αρχεία