Σχέδιο Εισήγησης Έκτακτης Γ.Σ. Attica Bank

Εισήγηση του εκπροσώπου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ATTICA BANK της 15/5/2017, προκείμενου να καταχωρηθεί στα Πρακτικά.

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Η Γενική Συνέλευση καλείται να υπερψηφίσει την πρόταση της Διοίκησης της ATTICA  BANK για την «υλοποίηση του σχεδίου αγοράς και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας ΑΜΚ με κεφαλαιακή ενίσχυση TIER I από Επενδυτή που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά.»

Όπως γνωρίζετε εν συνεχεία παρέμβασης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου του 2016 αποφάσισε ότι:  «Η Διοίκηση της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να εξειδικεύσει τους όρους των ομολόγων που θα εκδοθούν και να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον επενδυτή και τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης του προγράμματος (MoU, SLA κ.ο.κ.).».

Ήδη την Τρίτη 9 Μαΐου, ως Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., υποβάλαμε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο ΔΣ και την Πέμπτη 12 Μαΐου λάβαμε τις απαντήσεις που όλοι γνωρίζετε, αφού αυτές, με ορθή πρωτοβουλία του ΔΣ, κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και  αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της τράπεζας. Με την απάντηση του ΔΣ διευκρινίστηκε σε αδρές γραμμές η δομή της συναλλαγής και γνωστοποιήθηκε και το πρόσωπο του Επενδυτή, ήτοι η εταιρεία ALDRIDGE EDC Specialty Finance.

Πέραν όμως των ερωτημάτων που θέσαμε θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα θέματα που θεωρούμε αυτονόητα, αν και δεν έχουμε λάβει γνώση ούτε του κειμένου της δεσμευτικής προσφοράς, ούτε της αξιολόγησης του Επενδυτή, ούτε των σχεδίων συμβάσεων που έχουν καταρτιστεί, αφού αυτά θεωρούνται από τη Διοίκηση «ότι υλοποιούν επακριβώς όσα έχουν προαποφασισθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ATTICA BANK της 14ης Δεκεμβρίου του 2016», σύμφωνα άλλωστε και με την τελευταία ανακοίνωσή της Διοίκησης.

Έτσι θεωρούμε αυτονόητο ότι το ΔΣ και η εταιρεία Clayton, που έχει αναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης του Επενδυτή, έχουν πλήρως ελέγξει και λάβει όλες τις κατάλληλες δεσμεύσεις και εγγυήσεις σχετικά:

α. με την καταλληλότητα του Επενδυτή, το μέγεθος, την αξιοπιστία, την εμπειρία του, τη μετοχική του σύνθεση, την προέλευση των κεφαλαίων του, την άμεση διαθεσιμότητα των αναγκαίων για τη συναλλαγή κεφαλαίων  και με βάση αυτά έχουν, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, εξασφαλίσει την αποδοχή του Επενδυτή από την ΤτΕ και τον SSM.

β. με την ουσιαστική δέσμευση του Επενδυτή, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της όλης συναλλαγής σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι είναι προφανές σε όλους ότι αν εν τέλει για οποιονδήποτε λόγο ο Επενδυτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη δεσμευτική του προσφορά και το πράξει τότε η Τράπεζα θα βρεθεί σε ακόμη δυσκολότερη θέση, αφού θα πληγεί η αξιοπιστία της ενώ θα δημιουργηθούν σοβαρά ερωτηματικά για τον λόγο της υπαναχώρησης του Επενδυτή.

Με αυτές τις επισημάνσεις και θεωρώντας ως δεδομένο ότι έχουν όλες καλυφθεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας, θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του ΔΣ και θα ευχηθούμε η συναλλαγή αυτή να είναι η ολοκλήρωση της σταθεροποιητικής προσπάθειας της ATTICA BANK και η αρχή μιας νέας αναπτυξιακής πορείας.

Πρόσθετα και αμέσως μετά την έγκριση των συγκεκριμένων προτάσεων τόσο από την Γενική Συνέλευση όσο και από την ΤτΕ, και πάντα με βάση τη θεσμική μας ιδιότητα θα ζητήσουμε από τον επενδυτή – διαχειριστή των καταγγελμένων δανείων, ενημέρωση για τις μεθόδους που θα ακολουθήσει, θέτοντάς του, αλλά και αναπτύσσοντάς όμως παράλληλα, τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλάδου μας σε θέματα που αφορούν εκτός από την πρώτη κατοικία και τις ευπαθείς ομάδες, την προστασία των δανειοληπτών μελών μας και μετόχων τεχνικών μελετητικών ή εργοληπτικών εταιρειών, που εξαιτίας της κρίσης βρέθηκαν σε αδυναμία αποπληρωμής του.

Μόνο έτσι θα προασπίσουμε τον αναπτυξιακό ρόλο της ATTICA BANK και του Ταμείου μας, του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Σας ευχαριστώ πολύ