Αίτηση Ασφάλισης

Νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής & Υγείας του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ – ΝΠΙΔ)»

  • Δείτε τους Όρους εδώ.

    Α. Στοιχεία Μέλους ΤΜΕΔΕ
    Β. Δηλώνω ότι:    Επιλέγοντας το +, μπορείτε να προσθέσετε Μέλη.    *Ως εξαρτώμενα μέλη οικογενείας του ασφαλιζόμενου, νοούνται ο/η νόμιμος σύζυγος του ηλικίας μικρότερης των εβδομήντα (70) ετών και τα συνοικούντα, οικονομικώς εξαρτώμενα απ’ αυτόν και μη έχοντα εισοδήματα από ίδια επαγγελματική απασχόληση άγαμα παιδιά του ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών και μικρότερης των είκοσι επτά (27) ετών.