Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (Υποέργο 4της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. για την Παροχή Υπηρεσιών Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5062104με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών  (68.187,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24 %), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 01/04/2021, ημέρα Πέμπτη με ΑΔΑΜ 21PROC008377442.

Προθεσμία παραλαβής προσφορώνΗ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00’

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00’

Τόπος υποβολής προσφορών: Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 3-5 Αθήνα, Τμήμα Προμηθειών.

Οι προσφορές είναι δυνατόν:  I. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έως την ως άνω καταληκτική προθεσμία υποβολής. II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς με συστημένη επιστολή ή courier, διευκρινίζεται, ότι δεν αρκεί η επιστολή να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, αλλά οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής του φακέλου από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

 

Κατεβάστε τη διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού από ΕΔΩ